Voorwaarden

Deelname aan de activiteiten betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden. 

Inschrijven:

Je kan jezelf inschrijven via het inschrijvingsformulier op de website of per mail naar info@yogan.be of door telefonisch contact op te nemen op het nummer +32 (0)498 69 70 48.

Persoonsgegevens worden ingevuld op het inschrijvingsformulier. Tussentijdse wijzigingen dien je te melden zodat de gegevens aangepast kunnen worden.

Bij Yogan werken we met lessenreeksen met een maximum aantal deelnemers. De tarieven staan vermeld op de website. Je schrijft altijd in voor een volledige reeks. Betaling gebeurt ter plaatse bij de eerste les. Annulering kan tot 1 week voor de aanvang van de lessenreeks zonder kosten. Bij annulatie binnen de 48u voor aanvang moet de som betaald worden.

Er bestaat een mogelijkheid om je naam te laten noteren op een wachtlijst. 

 

Afmelden bij ziekte of andere afwezigheid

Als je een sessie niet kan bijwonen, dan dien je dit uiterlijk 2 uren voor aanvang van de sessie telefonisch door te geven. De sessie wordt niet terugbetaald en kan ingehaald worden op een ander lesmoment. Het inhalen gebeurt steeds in overleg met Yogan naar beschikbare plaatsen.

Indien men voor langere periode niet kan deelnemen aan de sessies, zal in overleg naar een goede oplossing worden gezocht. Ook hierbij wordt verzocht dit tijdig door te geven. Er wordt echter nooit geld terugbetaald.

 

Betalingen

De tarieven staan vermeld op de website. Na bevestiging per mail ben je zeker van je plaats. Betaling dient cash te gebeuren ter plaatse.

Wanneer de betaling niet wordt uitgevoerd, behoudt de docent zich het recht om de toegang van de sessies te weigeren tot de betaling is uitgevoerd.

 

Huisregels

  • Zorg ervoor dat je steeds op tijd aanwezig kan zijn (10 minuten voor aanvang van de les). Zo kan er in alle rust en op tijd gestart worden.
  • Geef voor aanvang van de les aan als je geblesseerd of ziek zou zijn of bij andere bijzonderheden. Bij twijfel raadpleeg je eerst een arts.
  • Zorg voor gemakkelijk zittende kledij, proper schoeisel dat gemakkelijk aan en uit kan.
  • Aan de sessies wordt blootvoets deelgenomen of indien je toch graag sokken draagt, kies dan voor sokken met antislipzool
  • In de ruimte zijn steeds matjes, dekentjes en andere relevante materialen voorzien.
  • Zorg ervoor dat je niet teveel eet of drinkt voordat je aan de sessei deelneemt.
  • Schenk er aandacht aan dat je geeen scherpe voorwerpen zoals haarspeldjes, sieraden of ringen draagt
 

Privacy

Op de website worden regelmatig nieuwe foto’s geplaatst. Indien je liever geen beeldmateriaal van jezelf of je kind op de site geplaatst ziet, dien je dit te melden.

 

Ongevallen en aansprakelijkheid

Yogan is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel of gebeurtelijke ongevallen. Hiervoor kan je zelf een verzekering afsluiten bij je verzekeringsagent.

Als je lichamelijke klachten hebt, is het raadzaam om een arts te raadplegen alvorens de lessen te starten.

Yogan kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies of beschadigen van persoonlijke bezittingen van de deelnemers.

 

Afwezigheid of ziekte van de docent

Wanneer een les niet kan doorgaan omwille van ziekte of afwezigheid van de docent, zal er in de eerste plaats een andere gemeenschappelijke datum gezocht worden om de les in te halen. Indien de voorgestelde datum toch voor iedereen niet zou lukken, zal de verloren les terugbetaald worden.

Privacyverklaring

 Gedetailleerde Privacyverklaring

Yogan, Scharent 202, 3150 Haacht verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Ann Solie op info@yogan.be.

 Verwerkingsdoeleinden

Yogan verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

 Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

 Overmaken aan derden

 Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de Yogan groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Yogan verbonden zijn of met enige andere partner van Yogan.

 Yogan garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

 Bewaarperiode

 De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

 Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

 De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

 Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

 Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

 ·         zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

 ·         een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@yogan.be;

 Direct marketing

 De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 Klacht

 De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).